Členství v TK Tuřany

Kategorie

Členský příspěvek

Děti do 10 let

600,-

Žáci

1000,-

Dorostenci

1000,-

Dospělí

3500,-

Senioři (70+)

1500,-

Závodní hráči hradí navíc polovinu poplatku za vytvoření/prodloužení registrace (polovinu částky hradí TK Tuřany). V sezoně 2023 se jedná o částku 250,-. Členský příspěvek i poplatek za registraci lze uhradit v jedné platbě.

Závodní žáci a dorostenci odešlou tedy platbu ve výši 1000+250 Kč.

Členské příspěvky

Číslo účtu: 250930876/0300
Do poznámky: PŘÍJMENÍ Jméno – příspěvky 2023

Příspěvky musí být uhrazeny nejpozději do 30. 5. daného roku.

Členství vzniká odevzdáním přihlášky a uhrazením členského příspěvku.

Výhody spojené s členstvím

 • každý člen má právo využívat kurty TK zdarma (neplatí za pronájem kurtu),
 • členové mají přednostní právo při rezervaci hodin,
 • juniorští členové využívají tréninkové pomůcky zdarma,
 • závodním hráčům hradí polovinu poplatku za prodloužení registrace klub,
 • závodní hráči mají start na domácích turnajích pod záštitou Českého tenisového svazu zdarma,
 • členové starší 40 let mají možnost se účastnit seriálu turnajů Senior cup a zahrát si tak o věcné ceny (více informací v záložce Rekreační tenis),
 • pro všechny členy pořádáme akce na tenisových kurtech – Turnaj rodin, Zakončení sezóny s grilováním…
 • na vaši žádost vám bude vystaveno potvrzení o zaplacení členství pro uplatnění příspěvku od zdravotní pojišťovny apod.

Základní povinnosti členů

 • každý člen ve věku 1870 let může odpracovat max. 10 brigádnických hodin na kurtech TK, za každou odpracovanou hodinu mu bude započteno 200,- (max. 2000,-/sezóna), které mu budou vráceny po zaplacení příspěvků, případně započteny proti příspěvkům na další sezónu,
 • brigádnické hodiny je možné odpracovat zejména na začátku jara, kdy se kurty připravují na sezónu, případně kdykoliv poté po domluvě s Robertem Biječkem (731 654 034),
 • každý člen má povinnost zajímat se o dění na kurtech a snažit se, v rámci svých možností, přispívat k rozvoji TK, šetřit a chránit majetek klubu,
 • dodržovat provozní řád na tenisových dvorcích,
 • dbát o dobré jméno klubu, respektovat morálku a vzájemnou úctu uvnitř i vně klubu,
 • řádně a včas platit členské příspěvky.

Základní práva členů

 • účasnit se dle svých zájmů a schopností na sportovní a společenské činnosti klubu,
 • účastnit se jednání orgánů klubu,
 • požadovat informace o činnosti a hospodaření klubu,
 • uplatňovat vlastní názor, návrhy a vznášet připomínky,
 • po dovršení 18 let věku volit a být volen do všech orgánů klubu.